Cổng thông tin đào tạo (Portal) là một Module trong hệ thống phần mềm Quản lý Đào tạo của trường, để Học viên, Sinh viên thực hiện việc quản lý, cập nhật thông tin cá nhân, xem xét lịch học, lịch thi, kế hoạch đào tạo, xem thông báo, biểu mẫu từ Nhà trường trong quá trình học tập, đăng ký lịch học lớp học phần, xem xét kết quả học tập của mỗi học viên, sinh viên. Mỗi học viên khi trúng tuyển vào t