01 / Tổng quát hệ thống quản lý văn bản điều hành trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 02/ Tiếp nhận văn bản đến phân công đơn vị, cá nhân thực hiện theo chỉ đạo 03/ Tham gia dự thảo văn bản đi cấp trường, nội bộ và ký số 04/ Văn thư - Tiếp nhận văn bản đến và xử lý văn bản đi cấp trường, nội bộ 05/ Quản lý công việc 06/ Lịch họp 07/ Thư viện điện tử 08/ Hồ sơ công việc cá nhân 09/ Các chức năn