THÔNG BÁO

Về việc sử dụng Email đối với sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

 

Kính gửi:   Các Khoa/Đơn vị trong toàn trường

Các Em sinh viên

 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Trường về việc cấp địa chỉ email cho sinh viên nhằm tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với người học, hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin yêu cầu phải có email thuộc tổ chức giáo dục.

Hiện nay, phòng Quản lý CNTT đã cấp tài khoản email cho toàn bộ sinh viên đại học chính quy từ K34, K35, K36, sinh viên hệ chính quy CLC khóa K6, K7 và K8, hệ chính quy song bằng quốc tế khóa 1, khóa 2.

Địa chỉ email được cấp cho sinh viên trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh dưới tên miền @st.buh.edu.vn, theo quy tắc @st.buh.edu.vn, đề nghị các em sinh viên đăng nhập, đổi mật khẩu để sử dụng nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân

Phòng Quản lý CNTT thông báo để các Khoa/Đơn vị trong toàn trường biết và liên hệ với sinh viên qua địa chỉ email do trường cấp.

Trân trọng.