Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-ĐHNH về việc Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử VNPT e-Office ngày 06 tháng 02 năm 2023. Căn cứ Nội dung tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử VNPT e-Office ngày 24 tháng 02 năm 2023.